นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ itopplus เป็นเรื่องสำคัญ และบริษัทจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้
1. การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัท บริษัทจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น
2. บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้เพียงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทเท่านั้น
3. บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมด จะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย โดยบริษัทจะป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานโดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป หากผู้ใช้งานมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้ถูกบริษัทกระทำการละเมิด สามารถติดต่อมายังบริษัทผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง
สิทธิของบริษัท
ผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานดังกล่าวท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆของหน่วยงานนั้นๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆต่อบริษัทและสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น
การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว
1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวจาก Facebook หากผู้ใช้งานสมัครเพื่อใช้งานเว็บไซต์ itopplus โดยผ่านทางบัญชี Facebook บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานตามที่ได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชี Facebook ภายใต้นโยบายต่างๆของผู้ให้บริการ โดยที่บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
2. การเก็บที่อยู่อีเมล บริษัทจะเก็บที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้ในกล่องรับที่อยู่อีเมล เพื่อใช้สำหรับการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนต่างๆ จากบริษัท การเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับการชำระเงิน และถอนเงิน บริษัทจะไม่ทำการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตที่ผู้ใช้งานได้กรอกเข้ามาบนเว็บไซต์แต่อย่างใด ข้อมูลบัตรเครดิตที่ผู้ใช้งานได้กรอกในขั้นตอนการชำระเงินบนเว็บไซต์นั้นจะถูกใช้เพื่อชำระเงินผ่านระบบชำระเงิน Online Payment และเมื่อทำการชำระเงินเสร็จสิ้น จะไม่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวในระบบของบริษัท
เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงไซต์ของเราและประสบการณ์ของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้